Funktionsträger des Technischen Zuges

Zugführer

Conrad Kaiser

E-Mail:

conrad.kaiser(at)thw-schwerin.de

Zugtruppführer

Michael Goldschmidt

E-Mail:

michael.goldschmidt(at)thw-schwerin.de

Gruppenführer Bergungsgruppe

Jan Tamm

E-Mail:

jan.tamm(at)thw-schwerin.de

Gruppenführer FGr Notversorgung und Notinstandsetzung

Michael Chowanek

E-Mail:

michael.chowanek(at)thw-schwerin.de

Gruppenführer FGr Wasserschaden/Pumpen

Jens Oehlke

E-Mail:

jens.oehlke(at)thw-schwerin.de

Gruppenführer FGr Ortung

Matthias Regner

E-Mail:

matthias.regner(at)thw-schwerin.de